آخرین اخبار
نظرسنجی
آینده مذاکرات سازش را چگونه ارزیابی می کنید؟
توافق بر روند فعلی
41.94%
کوتاه آمدن طرف فلسطینی
25.81%
امتیاز دادن صهیونیستها
32.26%

بولتن فلسطین تا چه حد در تحلیل مسائل فلسطین به شما کمک می کند؟
به نظر شما گزارش، رویداد و مقاله ها علمی و به روز است؟
آینده مذاکرات سازش را چگونه ارزیابی می کنید؟