آخرین اخبار
کد خبر: ۳۱۲۲۳۳
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۷
عبد عنبتاوی


عبد عنبتاوی2

مفاهیم و اصطلاحات، سخنان و عباراتی نیستند که گاهی یا در هر موقعیتی استفاده شوند، بلکه باید با معانی، ابعاد و پیامدهای آن ها تعامل داشت زیرا این عبارات، تاثیری اساسی در رفتار افراد یا گروه ها و موسسات متبوع آن ها ایفا می کنند. بدون تردید، هویت، وابستگی، انتساب و تعهد از نظر فکری، روانی و کاربرد ابهام هایی دارند که از غلبه نسب یعنی رابطه قرابت بر انتساب (یا همان منسوب شدن و الحاق و تعلق) و نیز ترجیح مفهوم میراث بر ماحصل اندیشه ایجاد شده است.
اما در شرایط ما به عنوان مردم عرب فلسطین در وطن خود و بخشی از ملت و قضیه فلسطین که در نزاعی با ابعاد قومی و میهنی به سر می برد و گاه این نزاع، سمت و سوی وجودی در سطوح فردی و گروهی به خود می گیرد، باید گفت که هویت، وابستگی و انتساب از مفاهیم بنیادی محسوب می شوند که باید در مدیریت این نزاع به آن ها متعهد بود.

در همین جاست که رابطه دیالکتیک موجود میان آگاهی به ماهیت نزاع و تهدیدهای پیش رو با تقویت انتساب و تعهد به آن رخ می نماید. امری که با انجام آن می توان رفتار فردی و گروهی را برای خدمت به مبارزه برای بقا و مقاومت پایه ریزی کرد و انسجام بخشید به گونه ای که این موضوع با آرمان‌ها، گرایش ها و اجتهادهای فردی و آزادی و آزادی بخشی تعارضی نداشته باشد. بنابراین، تعیین حوزه های تعلق و مشخص کردن اولویت ها برای تشکیل و تقویت یک هویت جمعی شفاف ضروری است. هویتی که تعلقات ملی و قومی داشته باشد و برتر از تعلق به مسائل کم اهمیت مثل منافع حزبی و خانوادگی و غیره مد نظر قرار گیرد.

در این راستا، نمی توان فارغ از دیدگاهی تاریخی و در نظر داشتن تحول و وضعیت فعلی فلسطینی ها در فلسطین اشغالی و رویکردهای آنان در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به نقش و اهمیت موسسات و هیات هایی پرداخت که نمایندگی این مردم را بر عهده دارند؛ نهادهایی که طبیعتا در مقدمه آن ها کمیته عالی امور عربی قرار دارد. هم چنین باید در این رابطه، ماهیت نزاع عربی- اسرائیلی و تاثیرات آن را در داخل و خارج و در همه زمینه ها لحاظ کرد. در صورت برتری دادن تعلق قومی و میهنی بر هر موضوع کم اهمیت تر از آن، بدون کمترین تعصبی نسبت به این مسائل، فعالیت و نقش آفرینی ما در صحنه کنونی و شرایط آتی به طور قطع بیشتر خواهد شد.
به همین دلیل، کمیته عالی امور عربی، نقشی حیاتی در حفظ و دفاع از هویت فلسطینی دارد؛ امری که نه تنها در مواجهه با تلاش هایی نمود می یابد که برای تقبیح، مخدوش کردن، تغییر و نفوذ به این هویت صورت می گیرد بلکه در رویارویی با تلاش های اسرائیل برای تهدید موجودیت و حضور فلسطینی‌ها و نمودهای هویت آنان در سرزمین فلسطین بسیار اهمیت دارد.

از آنجا که کمیته عربی در این زمینه همانند آینه ای برای بازتاب هویت گروهی فلسطینی ها در هر حالتی چه در موضع قوت و چه در موضع ضعف محسوب می شود، ضرورتا نمایانگر میزان و عمق تعلق گروهی به مبارزه با چالش‌های حقوقی و وجودی نیز به شمار می رود. به همین علت، هرچه میزان هوشیاری و آگاهی درباره نیاز به یک هویت جمعی بیشتر باشد، تعهد جمعی نیز حضور و تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت که این امر به نوبه خود بر عملکرد، قدرت و پویایی کمیته عالی امور عربی تاثیر بیشتری خواهد داشت.

با توجه به تحولات کنونی می توان گفت که ما هم اکنون در خطرناک ترین مراحل این نزاع قرار گرفته ایم که طی آن، اسرائیلی ها به شدت تلاش می کنند هویت یهودی را نه تنها در زمینه تعریف ماهیت رژیم سیاسی و دولت بلکه در زمینه شناسایی آن توسط دیگران به ویژه قربانیان به پیش ببرند. امری که خطرهایی موجودیتی در پی خواهد داشت.

مترجم: طاهره گودرزی3

1- أ.عبد عنبتاوی، دور لجنة المتابعة العلیا فی الدفاع عن الهویة الفلسطینیة، در: الداخل الفلسطینی و یهودیة الدولة، مرکز الزیتونة للدراسات و الاستشارات، بیروت:2010، ص ص:134-133.
2- مدیر دفتر سابق کمیته عالی امور عربی
3- کارشناس و مترجم مسایل فلسطین


نام:
ایمیل:
* نظر: